Životna sredina
Aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine
Kao globalni isporučilac širokog asortimana elektro-uređaja, koji se koriste kao sredstva u kreiranju domova i životnog okruženja, od vitalnog je značaja razmatranje uticaja životnog stila svakog pojedinca na životnu sredinu i svesni smo činjenice da nas se direktno tiču ekološka pitanja poput problema globalnog zagrevanja. Celokupna Makita Grupa radi na stvaranju održivog društva, orijentisanog ka recikliranju i koje kombinuje ekologiju sa ekonomijom iz osnova razmatrajući poslovne aktivnosti i životne stilove. Postavili smo dugoročne ciljeve u pogledu uštede energije, redukcije emisije CO2, dostizanja nulte vrednosti emisija otpadnih materija i smanjenje korišćenja specifičnih hemikalija i sprovodimo aktivnosti sa ciljem očuvanja životne sredine postavljanjem brojčanih ciljeva za svaku godinu. Naši proizvodi uključuju elektro-uređaje, koji koriste lake litijum-jonske baterije, tako da ćemo nastaviti da razvijamo proizvode pogodne kako za korisnike, tako i za životnu sredinu.
 
LXT - litijum-jonska ekstremna tehnologija
Litijum-jonska baterija poseduje visoku voltažu, visoku gustinu energije i nizak stepen samopražnjenja. Ima malu težinu, kompaktnost i visoku energetsku efikasnost. LXT postiže brzo punjenje i dug životni ciklus zahvaljujući kombinaciji litijum-jonske baterije i optimalnom sistemu punjenja. Optimalni sistem punjenja, koji je karakterstičan za Makitu, postiže proces punjenja u skladu sa stanjem svake baterije pojedinačno. Integrisani čipovi sa strujnim kolom (IC) u bateriji i punjaču i bateriji izmenjuju informacije.
 
AVT – Antivibracijska tehnologija
AVT je tehnologija koja minimalizuje vibracije koje se sa alata prenose na ruke rukovaoca. Ugrađeni dinamički apsorber vibracija redukuje vibracije suprotnim dejstvom i smanjuje nelagodnost pri radu rukovaoca.
 
MM4 - Veoma učinkovit, kompaktan i lagan
MM4 je mali četvorotaktni motor. Kao 4-taktni motor odlikuje se visokom efikasnošću u uskorišćenju goriva i čistoćom izduvnih gasova. Isto važi i za male i snažne dvotaktne motore. Stepen emisije HC + NOx (ugljovodonici i nitrogen oksidi) je deset puta niži nego kod dvotaktnih motora i mnogo niži nego što je striktna granica emisije u SAD i Evropi.
 
Usklađenost sa RoHS
Od 2007. godine nijedan proizvod nije transportovan ni na koje odredište, a da je pritom sadržavao supstance koje su obuhvaćene Uredbom o restrikciji štetnih materija (RoHS) (uredbom se uvode restrikcije u pogledu korišćenja opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi), koja je na snazi od 1. jula 2006. godine u zemljama Evropske Unije *Veoma mali broj naših proizvoda potpada pod kinesku uredbu RoHS (Administrativne mere kontrole zagađenja uzrokovane elektronskim proizvodima), koje je stupila na snagu u martu 2007. godine, a sa kojim samo se usaglasili od samog početka. * Sa izuzetkom proizvoda sa motorima, pneumatskih alata i velikih alata za obradu drveta koji nisu pokriveni uredbom RoHS.
 
   
Restrikcija opasnih materija
  • Olovo
  • Živa
  • Kadmijum
  • Šestovalentni hromijum
  • Polibromidni bifenili
  • Etri polibromidnih bifenila
 
   
Usklađenost sa REACH
Zakonska ograničenja koja se odnose na opasne hemikalije koje sadrže proizvodi postale su čak i u većoj meri obavezujuće donošenjem uredbami kao što je REACH (Uredba o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i restrikciji hemikalija), koja je stupila na snagu u EU juna 2007. Od 2009. godine Makita je ispitivala, pratila i prosleđivala informacije u vezi sa sadržajem materija visokog rizika(SVHC) na koje se odnosi REACH. Broj SVHC je nastavio da raste 2010. i potrebno je da se kontinuinirano prikupljaju informacije o hemijskom sastavu, međutim Makita ovakve obaveze ispunjava u potpunosti.
 
   
Energy Star
Energy star, program koji vodi Agencija za zaštitu životne sredine SAD (EPA) promoviše energetski efikasne proizvode i daje smernice. 
Energy star priznaje širok spektar ekološki i energetski efikasnih proizvoda, uključujući kućne električne aplikacije, industrijske mašine i računare. Ukoliko ti proizvodi zadovoljavaju kriterijume koje postavlja Energy star, dozvoljeno im je da prikazuju logo Energy star.
Makita punjači (ex. DC18RA, DC18SD itd.) koriste manje energije u odnosu na ostale punjače, tako da su se kvalifikovali za certifikaciju od strane Energy star-a.